4 trường hợp do nói hay không được xem là bạn

Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người chỉ biết nói giỏi phải được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn:

  1. tỏ lộ thân tình việc đã qua;
  2. tỏ lộ thân tình việc chưa đến;
  3. mua chuộc cảm tình bằng sáo ngữ;
  4. khi có công việc, tự tỏ sự bất lực của mình.

Này Gia chủ tử, như vậy là bốn trường hợp, người chỉ biết nói giỏi phải được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn.

Xem chi tiết:

https://buocdauhocphat.com/kinh-truong-bo-tap-ii-31-kinh-giao-tho-thi-ca-la-viet-sigalovada-sutta