5 cách người chồng đối xử với vợ

Này Gia chủ tử, có năm cách, người chồng phải đối xử với vợ như phương Tây:

  1. kính trọng vợ,
  2. không bất kính đối với vợ;
  3. trung thành với vợ;
  4. giao quyền hành cho vợ;
  5. sắm đồ nữ trang với vợ;

Xem chi tiết:

https://buocdauhocphat.com/kinh-truong-bo-tap-ii-31-kinh-giao-tho-thi-ca-la-viet-sigalovada-sutta