5 cách người con phụng dưỡng cha mẹ

Này Gia chủ tử, có năm trường hợp, người con phải phụng dưỡng cha mẹ như phương Ðông:

  1. “Ðược nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ;
  2. Tôi sẽ làm bổn phận đối với cha mẹ;
  3. Tôi sẽ gìn giữ gia đình và truyền thống;
  4. Tôi bảo vệ tài sản thừa tự;
  5. Tôi sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đời”.

Xem chi tiết:

https://buocdauhocphat.com/kinh-truong-bo-tap-ii-31-kinh-giao-tho-thi-ca-la-viet-sigalovada-sutta