5 cách người thầy dạy học trò

Các bậc sư trưởng có lòng thương tưởng đến các đệ tử theo năm cách:

  1. huấn luyện đệ tử những gì mình đã được khéo huấn luyến;
  2. dạy cho bảo trì những gì mình được khéo bảo trì;
  3. dạy cho thuần thục các nghề nghiệp;
  4. khen đệ tử với các bạn bè quen thuộc;
  5. bảo đảm nghề nghiệp cho đệ tử về mọi mặt.

Xem chi tiết:

https://buocdauhocphat.com/kinh-truong-bo-tap-ii-31-kinh-giao-tho-thi-ca-la-viet-sigalovada-sutta