5 cách ứng xử của người làm chủ

Này Gia chủ tử, có năm cách một vị Thánh chủ nhân đối xử với hạng nô bộc như phương Dưới:

  1. giao việc đúng theo sức lực của họ;
  2. lo cho họ ăn uống và tiền lương;
  3. điều trị cho họ khi bệnh hoạn;
  4. chia sẻ các mỹ vị đặc biệt cho họ;
  5. thỉnh thoảng cho họ nghỉ phép.

Xem chi tiết:

https://buocdauhocphat.com/kinh-truong-bo-tap-ii-31-kinh-giao-tho-thi-ca-la-viet-sigalovada-sutta