5 cách ứng xử của người Phật tử

Này Gia chủ tử, có năm cách vị thiện nam tử đối xử với các vị Sa-môn, Bà-la-môn như phương Trên:

  1. có lòng từ trong hành động về thân;
  2. có lòng từ trong hành động về khẩu;
  3. có lòng từ trong hành động về ý;
  4. mở rộng cửa để đón các vị ấy;
  5. cúng dường các vị ấy các vật dụng cần thiết.

Xem chi tiết:

Kinh Trường Bộ – Tập II – 31. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Sigàlovàda sutta) (Quan trọng)