5 cách ứng xử của nhân viên

Này Gia chủ tử, các hàng nô bộc được Thánh chủ nhân đối xử như phương Dưới với năm cách như kia, có lòng thương tưởng đối với vị chủ nhân theo năm cách như sau:

  1. dậy trước khi chủ dậy;
  2. đi ngủ sau chủ;
  3. tự bằng lòng với các vật đã cho;
  4. khéo làm các công việc;
  5. đem danh tiếng tốt đẹp cho chủ.

Xem chi tiết:

Kinh Trường Bộ – Tập II – 31. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Sigàlovàda sutta) (Quan trọng)