5 cách ứng xử với bạn bè

Này Gia chủ tử, có năm cách vị thiện nam tử đối xử với bạn bè như phương Bắc:

  1. bố thí,
  2. ái ngữ,
  3. lợi hành,
  4. đồng sự,
  5. không lường gạt.

Này Gia chủ tử, được vị thiện nam tử đối xử như phương Bắc theo năm cách như vậy, bạn bè có lòng thương kính vị thiện nam tử theo năm cách:

  1. che chở nếu vị thiện nam tử phóng túng;
  2. bảo trì tài sản của vị thiện nam tử nếu vị này phóng túng;
  3. trở thành chỗ nương tựa khi vị thiện nam tử gặp nguy hiểm;
  4. không tránh xa khi vị thiện nam tử gặp khó khăn;
  5. kính trọng gia đình của vị thiện nam tử.

Như vậy các bạn bè được vị thiện nam tử đối xử như phương Bắc theo năm cách và bạn bè có lòng thương tưởng vị thiện nam tử theo năm cách. Như vậy phương Bắc được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi.

Xem chi tiết:

https://buocdauhocphat.com/kinh-truong-bo-tap-ii-31-kinh-giao-tho-thi-ca-la-viet-sigalovada-sutta