5 điều khó trừ khử

(X) (160) Khó Trừ Khử

  1. – Năm pháp này khởi lên, này các Tỷ-kheo, thật khó trừ khử. Thế nào là năm?
  2. Tham khởi lên, thật khó trừ khử; sân khởi lên, thật khó trừ khử; si khởi lên, thật khó trừ khử; ham nói khởi lên, thật khó trừ khử; tâm lang thang thật khó trừ khử.

Năm pháp này đã khởi lên, này các Tỷ-kheo, thật khó trừ khử.

Xem chi tiết:

Kinh Tăng Chi Bộ – Chương V – Năm Pháp – XVI. Phẩm Diệu Pháp