5 loại ngôn ngữ khi nói chuyện giao tiếp (Quan trọng)

Chư Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ mà các Ngươi có thể dùng khi nói với các người khác:

  1. đúng thời hay phi thời,
  2. chơn thực hay không chơn thực,
  3. nhu nhuyến hay thô bạo,
  4. có lợi ích hay không lợi ích,
  5. với từ tâm hay với sân tâm.

Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, các Ngươi có thể nói đúng thời hay phi thời. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, các Ngươi có thể nói lời chơn thực hay nói lời không chơn thực. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, các Ngươi có thể nói lời nhu nhuyến hay nói lời thô bạo. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, các Ngươi có thể nói lời lợi ích hay nói lời không lợi ích. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, các Ngươi có thể nói với từ tâm hay với sân tâm. Chư Tỷ-kheo, ở tại đây, các Ngươi cần phải học tập như sau:

  1. “Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm,
  2. Chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ,
  3. Chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm không sân hận.
  4. Chúng ta sẽ sống bao phủ người này với tâm câu hữu với từ.
  5. Và với người này là đối tượng, ta sống biến mãn cùng khắp thế giới với tâm câu hữu với từ, quảng địa vô biên, không hận, không sân”.

Chư Tỷ-kheo, như vậy các Ngươi cần phải học tập.

Xem chi tiết:

https://buocdauhocphat.com/kinh-trung-bo-tap-i-21-kinh-vi-du-cai-cua-kakacupama-sutta