6 nguy hiểm do gần người không thiện

Này Gia chủ tử, thân cận các ác hữu có sáu nguy hiểm:

  1. những kẻ cờ bạc,
  2. loạn hành,
  3. nghiện rượu,
  4. những kẻ trá ngụy,
  5. lường gạt,
  6. bạo động là những người bạn, là những thân hữu của người ấy.

Này Gia chủ tử, thân cận ác hữu có sáu nguy hiểm như vậy.

Xem chi tiết:

https://buocdauhocphat.com/kinh-truong-bo-tap-ii-31-kinh-giao-tho-thi-ca-la-viet-sigalovada-sutta