8 đặc điểm nói chuyện tiêu biểu

18. “Bạch Thế Tôn, đó là nội dung lời nói của Phạm Thiên Sanamkumàra. Bạch Thế Tôn tiếng nói của Phạm Thiên Sanamkumàra có tám đặc điểm sau đây:

  1. lưu loát,
  2. dễ hiểu,
  3. dịu ngọt,
  4. nghe rõ ràng,
  5. sung mãn,
  6. phân minh,
  7. thâm sâu và
  8. vang động.

Bạch Thế Tôn, khi Phạm thiên Sanamkumàra giải thích cho hội chúng với tiếng nói của mình, tiếng nói không vượt ra khỏi đại chúng. Bạch Thế Tôn một tiếng nói có tám đặc điểm như vậy được gọi là Phạm âm.

Xem chi tiết:

Kinh Trường Bộ – Tập II – 19. Kinh Ðại Ðiển Tôn (Mahàgovinda sutta)