Cách cúng tế đúng pháp

Này Bà-la-môn, trong lễ tế đàn này:

  1. Không có trâu bò bị giết,
  2. Không có dê cừu bị giết,
  3. Không có gà heo bị giết,
  4. Không có các loại sinh vật nào khác bị sát thương,
  5. Không có cây cối bị chặt để làm trụ cột tế lễ,
  6. Không có loại cỏ dabbha (cỏ cát tường) bị cắt để rải xung quanh đàn tế.
  7. Và những người gia bộc hay… người đem tin hay những người làm thuê không bị dọa nạt bởi hình phạt,
  8. Không bị dọa nạt bởi sợ hãi và không làm việc trong than khóc với nước mắt tràn đầy mặt mày.
  9. Chúng muốn thì chúng làm, chúng làm những gì chúng muốn.
  10. Tế đàn nay được hoàn tất chỉ với dầu, sanh tô, thục tô, mật và đường miếng.

Xem chi tiết:

Kinh Trường Bộ – Tập I – 05. Kinh Cứu-la-đàn-đầu (Kutadanta Sutta)