Cách giao tiếp bàn luận về 1 vấn đề nào đó (Quan trọng)

Này Kassapa, có một số Sa-môn, Bà-la-môn là những nhà bác học, tế nhị, biệt tài trong tranh luận, (nhà thiện xạ) bắn chẻ hai sợi tóc, đi chỗ này chỗ kia như đả phá mọi tà kiến với trí tuệ của mình. Giữa Ta và những vị này:

  1. Có những điểm tương đồng và có những điểm không tương đồng.
  2. Có điểm những vị này công nhận là phải, chúng tôi cũng công nhận là phải.
  3. Có điểm những vị này công nhận là không phải, chúng tôi cũng công nhận là không phải.
  4. Có điểm những vị này không công nhận là phải, chúng tôi công nhận là phải.
  5. Có điểm chúng tôi công nhận là phải, các vị này cũng công nhận là phải.
  6. Có điểm chúng tôi không công nhận là phải, các vị này cũng không công nhận là phải.
  7. Có điểm chúng tôi công nhận là phải, các vị này không công nhận là phải.
  8. Có điểm chúng tôi không công nhận là phải, các vị này công nhận là phải.

 

Xem chi tiết:

Kinh Trường Bộ – Tập I – 08. Kinh Ca-diếp Sư tử hống (Kassapa-Sìhanàda sutta)