Cách làm nhân viên tốt

Nếu có người Khattiya sống sung túc với tài sản, ngũ cốc, vàng hay bạc, người ấy có thể có một người Khattiya khác là người hầu hạ

  1. trung thành,
  2. dậy sớm,
  3. thức khuya,
  4. thi hành mọi mệnh lệnh của chủ,
  5. làm đẹp lòng mọi người,
  6. lời nói kính ái;

người ấy cũng có thể có một người Bà-la-môn, hay người ấy có thể có một Vessa, hay người ấy có thể có một người Sudda là người hầu hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái.

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập II – 84. Kinh Madhurà (Madhurà sutta)