Cách ngủ ngon

Bà-la-môn tịch tịnh,
Luôn luôn sống an lạc,
Không đèo bồng dục vọng,
Thanh lương, không sanh y,
Mọi ái trước đoạn diệt,
Tâm khổ não điều phục,
Tịch tịnh, sống an lạc,
Tâm tư đạt hòa bình.

Xem chi tiết:

Kinh Tương Ưng – Tập 1 – Thiên Có Kệ – Chương X -Tương Ưng Dạ Xoa