Cách ngủ tốt cho sức khỏe

ban đêm trong canh giữa, hãy nằm xuống phía hông bên phải, như dáng nằm con sư tử, chân gác trên chân với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng niệm đến lúc ngồi dậy lại. Ban đêm trong canh cuối, khi đã thức dậy, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp”.

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập III – 107. Kinh Ganaka Moggallàna (Ganakamoggallàna sutta)