Cách xử lý cơn giận

Hãy nhiếp phục phẫn nộ,
Giữ tình bạn không phai,
Không đáng mắng, chớ mắng,
Không nên nói hai lưỡi,
Phẫn nộ quăng người ác,
Như đá rơi vực thẳm.

***

Chớ để lòng phẫn nộ,
Nhiếp phục, chi phối người!
Chớ để lòng sân hận,
Ðối trị với sân hận!
Không phẫn nộ, vô hại,
Bậc Thánh thường an trú.
Phẫn nộ quăng người ác,
Như đá rơi vực thẳm.

Xem chi tiết:

Kinh Tương Ưng – Tập 1 – Thiên Có Kệ – Chương XI – Tương Ưng Sakka – III. Phẩm Thứ Ba (hay Sakka Năm Kinh)