Chánh kiến là gì (Quan trọng)

Ở đây, này các Tỷ-kheo, chánh kiến đi hàng đầu. Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là chánh kiến đi hàng đầu? Tuệ tri tà kiến là tà kiến, tuệ tri chánh kiến là chánh kiến. Như vậy là chánh kiến của vị ấy.

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập III – 117. Ðại kinh Bốn mươi (Mahàcattàrìsaka sutta) (Quan trọng)