Chánh pháp của Phật Gotama làm rõ bóng tối cuộc đời

Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích.

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập I – 27. Tiểu kinh Dụ dấu chân voi (Cùlahatthipadopama sutta)