Chư Thiên là có thật (Quan trọng)

Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà-la-môn San-garava bạch thế tôn:

— Thật sự, sự tinh cần của tôn giả Gotama là trung kiên (atthita). Thật sự, sự tinh cần của tôn giả Gotama là sự tinh cần của các bậc Chân nhân (Sappurisa), một bậc như là A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác. Thưa Tôn giả Gotama, có các chư Thiên không?

— Này Bharadvaja, Ta được biết một cách chắc chắn có chư Thiên.

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập II – 100. Kinh Sangàrava (Sangàrava sutta)