Có 4 loại sanh ra

(Bốn loại sanh)

Này Sariputta, có bốn loại sanh. Thế nào là bốn?

  1. Noãn sanh,
  2. Thai sanh,
  3. Thấp sanh,
  4. Hóa sanh.

Này Sariputta, thế nào là noãn sanh? Này Sariputta, những loại chúng sanh nào phá vỏ trứng, mà sanh, này Sariputta như vậy gọi là noãn sanh. Và này Sariputta, thế nào là thai sanh? Này Sariputta, những loại chúng sanh nào phá màn da mỏng che chỗ kín mà sanh, này Sariputta, như vậy gọi là thai sanh. Và này Sariputta, thế nào là thấp sanh? Này Sariputta, những loại chúng sanh nào sanh ra từ cá thúi, từ xác chết thúi, từ cháo cơm thúi, hay trong hồ nước dơ hay trong ao nước nhớp. Này Sariputta, như vậy gọi là thấp sanh. Và này Sariputta, thế nào là hóa sanh? Chư Thiên, các chúng sanh ở địa ngục, một số thuộc loài người và một số thuộc đọa xứ. Này Sariputta, như vậy gọi là hóa sanh.

Này Sariputta có bốn loại sanh như vậy. Này Sariputta, nếu ai biết Ta như vậy… người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục, như một gánh nặng bị quăng bỏ một bên.

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập I – 12. Ðại kinh Sư tử hống (Mahàsìhanàda sutta)