Vấn đề người nghèo đối với 1 quốc gia

Này các Tỷ kheo, như vậy

 1. vì không cho tiền của những người nghèo, nghèo đói tăng thịnh;
 2. vì nghèo đói tăng thịnh, nên trộm cắp tăng thịnh;
 3. vì trộm cắp tăng thịnh nên đao kiếm tăng thịnh;
 4. vì đao kiếm tăng thịnh nên sát sanh tăng thịnh;
 5. vì sát sanh tăng thịnh nên nói láo tăng thịnh;
 6. vì nói láo tăng thịnh nên nói xấu tăng thịnh;
 7. vì nói xấu tăng thịnh nên tà hạnh tăng thịnh;
 8. vì tà hạnh tăng thịnh nên hai pháp tăng thịnh tức là ác khẩu và nói lời phù phiếm;
 9. vì hai pháp này tăng thịnh nên tham, sân tăng thịnh;
 10. vì tham, sân tăng thịnh nên tà kiến tăng thịnh;
 11. vì tà kiến tăng thịnh nên ba pháp tăng thịnh: phi pháp dục, phi lý tham và tà kiến.
 12. vì ba pháp này tăng thịnh nên các pháp sau đây tăng thịnh: thiếu sự hiếu kính đối với cha mẹ, thiếu sự kính lễ đối với các vị Sa môn, Bà la môn, thiếu sự kính trọng đối với các vị cầm đầu trong gia đình.
 13. vì những pháp này tăng thịnh nên tuổi thọ các loài hữu tình này giảm thiểu, sắc đẹp giảm thiểu,
 14. vì tuổi thọ giảm thiểu và sắc đẹp giảm thiểu nên loài Người chỉ sống có hai trăm năm mươi năm, và những người con chỉ có một trăm năm.

Xem chi tiết:

Kinh Trường Bộ – Tập II – 26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống (Cakkavati-Sìhanàda sutta) (Quan trọng)