Kinh Tăng Chi Bộ – Chương V – Năm Pháp – III. Phẩm Năm Phần

Ðại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương Năm Pháp Phẩm 01-06 III. Phẩm Năm Phần (I) (21) Không Có Cung Kính (1) 1- Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, không cung kính, không thận trọng, không sống tương hòa với

Kinh Tăng Chi Bộ – Chương V – Năm Pháp – IV . Phẩm Sumanà

Ðại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương Năm Pháp Phẩm 01-06 IV . Phẩm Sumanà (I) (31) Sumanà , Con Gái Vua Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại khu vườn của Anàthapindika. Rồi Sumanà, con

Kinh Tăng Chi Bộ – Chương V – Năm Pháp – V . Phẩm Vua Munda

Ðại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương Năm Pháp Phẩm 01-06 V . Phẩm Vua Munda (I) (41) Trở Thành Giàu Như vầy tôi nghe: Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika.

Kinh Tăng Chi Bộ – Chương V – Năm Pháp – VII . Phẩm Tưởng

Ðại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương Năm Pháp Phẩm 07-12 VII. Phẩm Tưởng (I) (61) Các Tưởng (1) – Có năm tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến quả

Kinh Tăng Chi Bộ – Chương V – Năm Pháp – X. Phẩm Kakudha

Ðại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương Năm Pháp Phẩm 07-12 X. Phẩm Kakudha (I) (91) Ðầy Ðủ (1) – Này các Tỷ-kheo, có năm đầy đủ này. Thế nào là năm? Tín đầy đủ, giới đầy đủ,

Kinh Tăng Chi Bộ – Chương V – Năm Pháp – XII. Phẩm Andhakavinda

Ðại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương Năm Pháp Phẩm 07-12 XII. Phẩm Andhakavinda (I) (111) Ði Ðến Các Gia Ðình – Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thân cận các gia đình, không được các

Kinh Tăng Chi Bộ – Chương V – Năm Pháp – XIII. Phẩm Bệnh

Ðại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương Năm Pháp Phẩm 13 – 18 XIII. Phẩm Bệnh (I) (121) Người Bệnh Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàlì, tạo Ðại Lâm, giảng đường có nóc nhọn. Rồi Thế Tôn

Kinh Tăng Chi Bộ – Chương V – Năm Pháp – XIV. Phẩm Vua

Ðại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương Năm Pháp Phẩm 13 – 18 XIV. Phẩm Vua (I) (131) Chuyển Luân Vương – Thành tựu năm chi phần, này các Tỷ-kheo, vua Chuyển Luân chuyển bánh xe với pháp;

Kinh Tăng Chi Bộ – Chương V – Năm Pháp – XIX. Phẩm Rừng

Ðại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương Năm Pháp Phẩm 19 – 26 XIX. Phẩm Rừng (I) (181) Rừng – Có năm hạng người này sống ở rừng. Thế nào là năm? Hạng đần độn ngu si sống

Kinh Tăng Chi Bộ – Chương V – Năm Pháp – XXI. Phẩm Kimbila

Ðại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương Năm Pháp Phẩm 19 – 26 XXI. Phẩm Kimbila (I) (201) Kimbila Một thời, Thế Tôn trú ở Kimbila, tại Veluvana. Rồi Tôn giả Kimbila đi đến Thế Tôn; sau khi

Link xem nhanh các bộ kinh chính yếu trong Tam Tạng Thánh Ðiển:

(Xem chi tiết sơ đồ)

A. TẠNG LUẬT (VINAYAPIṬAKA)

 1. Phân tích giới
 2. Đại phẩm
 3. Tiểu phẩm
 4. Tập yếu

B. TẠNG KINH (SUTTANTAPIṬAKA)

 1. Trường bộ
 2. Trung bộ
 3. Tương ưng bộ
 4. Tăng chi bộ
 5. Tiểu bộ

C. TẠNG VÔ TỶ PHÁP (ABHIDHAMMAPIṬAKA)

 1. Pháp tụ
 2. Phân tích
 3. Chất ngữ
 4. Nhân chế định
 5. Biện giải
 6. Song đối
 7. Vị trí