Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Pháp Cú – III. Phẩm Tâm

Kinh Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Kinh Pháp Cú III. Phẩm Tâm 33. “Tâm hoảng hốt giao động, Khó hộ trì, khó nhiếp, Người trí làm tâm thẳng, Như thợ tên, làm tên.” 34. “Như cá quăng trên bờ, Vất ra

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Pháp Cú – IV. Phẩm Hoa

Kinh Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Kinh Pháp Cú IV. Phẩm Hoa 44. “Ai chinh phục đất này Dạ ma, Thiên giới này? Ai khéo giảng Pháp cú, Như người khéo hái hoa?” 45. “Hữu học chinh phục đất, Dạ ma,

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Pháp Cú – V. Phẩm Ngu

Kinh Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Kinh Pháp Cú V. Phẩm Ngu 60. “Ðêm dài cho kẻ thức, Ðường dài cho kẻ mệt, Luân hồi dài, kẻ ngu, Không biết chơn diệu pháp.” 61. “Tìm không được bạn đường, Hơn mình

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Pháp Cú – VI. Phẩm Hiền Trí

Kinh Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Kinh Pháp Cú  VI. Phẩm Hiền Trí 76. “Nếu thấy bậc hiền trí, Chỉ lỗi và khiển trách, Như chỉ chỗ chôn vàng Hãy thân cận người trí! Thân cận người như vậy, Chỉ tốt hơn,

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Pháp Cú – VII. Phẩm A-La-Hán

Kinh Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Kinh Pháp Cú VII. Phẩm A-La-Hán 90. “Ðích đã đến, không sầu, Giải thoát ngoài tất cả, Ðoạn trừ mọi buộc ràng, Vị ấy không nhiệt não.” 91. “Tự sách tấn, chánh niệm, Không thích

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Pháp Cú – VIII. Phẩm Ngàn

Kinh Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Kinh Pháp Cú VIII. Phẩm Ngàn 100. “Dầu nói ngàn ngàn lời, Nhưng không gì lợi ích, Tốt hơn một câu nghĩa, Nghe xong, được tịnh lạc.” 101. “Dầu nói ngàn câu kệ Nhưng không

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Pháp Cú – IX. Phẩm Ác

Kinh Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Kinh Pháp Cú IX. Phẩm Ác 116. “Hãy gấp làm điều lành, Ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, Ý ưa thích việc ác.” 117. “Nếu người làm điều ác, Chớ tiếp

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Pháp Cú – X. Phẩm Hình Phạt

Kinh Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Kinh Pháp Cú  X. Phẩm Hình Phạt 129. “Mọi người sợ hình phạt, Mọi người sợ tử vong. Lấy mình làm ví dụ Không giết, không bảo giết.” 130. “Mọi người sợ hình phạt, Mọi người

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Pháp Cú – XI. Phẩm Già

Kinh Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Kinh Pháp Cú   XI. Phẩm Già 146. “Cười gì, hân hoan gì, Khi đời mãi bị thiêu? Bị tối tăm bao trùm, Sao không tìm ngọn đèn?” 147. “Hãy xem bong bóng đẹp, Chỗ

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Pháp Cú – XII. Phẩm Tự Ngã

Kinh Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Kinh Pháp Cú XII. Phẩm Tự Ngã 157. “Nếu biết yêu tự ngã, Phải khéo bảo vệ mình, Người trí trong ba canh, Phải luôn luôn tỉnh thức.” 158. “Trước hết tự đặt mình, Vào

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Pháp Cú – XIII. Phẩm Thế Gian

Kinh Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Kinh Pháp Cú XIII. Phẩm Thế Gian 167. “Dầu lợi người bao nhiêu, Chớ quên phần tư lợi, Nhờ thắng trí tư lợi. Hãy chuyên tâm lợi mình.” 168. “Nỗ lực, chớ phóng dật! Hãy

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Pháp Cú – XIV. Phẩm Phật Ðà

Kinh Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Kinh Pháp Cú XIV. Phẩm Phật Ðà 179. “Vị chiến thắng không bại, Vị bước đi trên đời, Không dấu tích chiến thắng, Phật giới rộng mênh mông, Ai dùng chân theo dõi Bậc không

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Pháp Cú – XV. Phẩm An Lạc

Kinh Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Kinh Pháp Cú XV. Phẩm An Lạc 197. “Vui thay, chúng ta sống, Không hận, giữa hận thù! Giữa những người thù hận, Ta sống, không hận thù!” 198. “Vui thay, chúng ta sống, Không bệnh,

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Pháp Cú – XIX. Phẩm Pháp Trụ

Kinh Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Kinh Pháp Cú XIX. Phẩm Pháp Trụ 256. “Ngươi đâu phải pháp trụ, Xử sự quá chuyên chế, Bậc trí cần phân biệt Cả hai chánh và tà!” 257. “Không chuyên chế, đúng pháp, Công

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Pháp Cú – XX. Phẩm Ðạo

Kinh Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Kinh Pháp Cú  XX. Phẩm Ðạo 273. “Tám chánh, đường thù thắng, Bốn câu, lý thù thắng. Ly tham, pháp thù thắng, Giữa các loài hai chân, Pháp nhãn, người thù thắng.” 274. “Ðường này, không

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Pháp Cú – XXI. Phẩm Tạp Lục

Kinh Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Kinh Pháp Cú XXI. Phẩm Tạp Lục 290. “Nhờ từ bỏ lạc nhỏ, Thấy được lạc lớn hơn, Bậc trí bỏ lạc nhỏ, Thấy được lạc lớn hơn.” 291. “Gieo khổ đau cho người, Mong

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Pháp Cú – XVI. Phẩm Hỷ Ái

Kinh Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Kinh Pháp Cú XVI. Phẩm Hỷ Ái 209. “Tự chuyên, không đáng chuyên Không chuyên, việc đáng chuyên. Bỏ đích, theo hỷ ái, Ganh tị bậc tự chuyên.” 210. “Chớ gần gũi người yêu, Trọn

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Pháp Cú – XVII. Phẩm Phẫn Nộ

Kinh Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Kinh Pháp Cú XVII. Phẩm Phẫn Nộ 221. “Bỏ phẫn nộ, ly mạn, Vượt qua mọi kiết sử, Không chấp trước danh sắc. Khổ không theo vô sản.” 222. “Ai chận được phẫn nộ, Như

Link xem nhanh các bộ kinh chính yếu trong Tam Tạng Thánh Ðiển:

(Xem chi tiết sơ đồ)

A. TẠNG LUẬT (VINAYAPIṬAKA)

 1. Phân tích giới
 2. Đại phẩm
 3. Tiểu phẩm
 4. Tập yếu

B. TẠNG KINH (SUTTANTAPIṬAKA)

 1. Trường bộ
 2. Trung bộ
 3. Tương ưng bộ
 4. Tăng chi bộ
 5. Tiểu bộ

C. TẠNG VÔ TỶ PHÁP (ABHIDHAMMAPIṬAKA)

 1. Pháp tụ
 2. Phân tích
 3. Chất ngữ
 4. Nhân chế định
 5. Biện giải
 6. Song đối
 7. Vị trí