Kinh Tương Ưng – Tập I – Thiên Có Kệ – Chương VIII – Tương Ưng Trưởng Lão Vangìsa – III. Khinh Miệt Kẻ Ôn Hòa: Pessalà Atìmannanà (S.i,187)

Tương Ưng Bộ – Samyutta Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I – Thiên Có Kệ Chương VIII Tương Ưng Trưởng Lão Vangìsa III. Khinh Miệt Kẻ Ôn Hòa: Pessalà Atìmannanà (S.i,187) 1) Một thời Tôn giả Vangìsa trú ở Alavi, tại đền Aggàlavi, cùng với giáo

Link xem nhanh các bộ kinh chính yếu trong Tam Tạng Thánh Ðiển:

(Xem chi tiết sơ đồ)

A. TẠNG LUẬT (VINAYAPIṬAKA)

 1. Phân tích giới
 2. Đại phẩm
 3. Tiểu phẩm
 4. Tập yếu

B. TẠNG KINH (SUTTANTAPIṬAKA)

 1. Trường bộ
 2. Trung bộ
 3. Tương ưng bộ
 4. Tăng chi bộ
 5. Tiểu bộ

C. TẠNG VÔ TỶ PHÁP (ABHIDHAMMAPIṬAKA)

 1. Pháp tụ
 2. Phân tích
 3. Chất ngữ
 4. Nhân chế định
 5. Biện giải
 6. Song đối
 7. Vị trí