Web tài liệu Phật giáo

Ø  https://www.dalailama.com/page.128.htm Các thuyết giảng MP3 cho tải miễn phí từ văn phòng của đức Đạt-lai Lạt-ma  

Ø  https://www.thdl.org/xml/show.php?xml=/education/tllr/xml/tllr.xml Thư viện số Tây Tạng Hymalaya  
Ø  https://www.ltwa.net/Administration/Administration.htmlThư viện Tây Tạng tại Dharamsala  

Ø  https://www.buddhanet.net/library.htm Buddhist Library của Buddha.net  

Ø  https://www.ciolek.com/WWWVL-Zen.htmlZen Buddhism Virtual Library  

Ø  https://www.tipitakahall.net/Tam Tạng Kinh điển  

Ø  https://www.sacred-texts.com/bud/index.htm Phần Phật giáo của sacred-texts Internet  

Ø  https://www.daitangvietnam.com/ Đại Tạng Kinh Việt Nam Tuệ Quang  

Ø  https://daitangkinhvietnam.org/Đại Tạng Kinh Việt Nam  

Ø  https://www.thuvienhoasen.org/index.htm Thư viện Hoa Sen 

Nguồn : Thư viện và kho lưu trữ Phật học https://www.tamtangpaliviet.net/TriTan/TriTan_TienTrinhChuyenDich.htm