Các biểu đồ Vi Diệu Pháp

Bảng nêu Vi Diệu Pháp (1). Bảng nêu Vi Diệu Pháp (2). Lược đồ tổng quát các chi pháp. Lược đồ Sở hữu tâm. Lược đồ 21 Cảnh. Chân thành cám ơn đạo hữu Lê Trung Thành đã gửi tặng các bản đồ hoạ vi tính(Bình Anson, 03-2004) Phụ đính 2006: Bảng

Link xem nhanh các bộ kinh chính yếu trong Tam Tạng Thánh Ðiển:

(Xem chi tiết sơ đồ)

A. TẠNG LUẬT (VINAYAPIṬAKA)

 1. Phân tích giới
 2. Đại phẩm
 3. Tiểu phẩm
 4. Tập yếu

B. TẠNG KINH (SUTTANTAPIṬAKA)

 1. Trường bộ
 2. Trung bộ
 3. Tương ưng bộ
 4. Tăng chi bộ
 5. Tiểu bộ

C. TẠNG VÔ TỶ PHÁP (ABHIDHAMMAPIṬAKA)

 1. Pháp tụ
 2. Phân tích
 3. Chất ngữ
 4. Nhân chế định
 5. Biện giải
 6. Song đối
 7. Vị trí