Dục là nhân là duyên là nguyên nhân đau khổ

Sự nguy hiểm các dục, thiết thực hiện tại, thuộc khổ uẩn, lấy dục làm nhân, lấy dục làm duyên, là nguồn gốc của dục, là nguyên nhân của dục.

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập I – 14. Tiểu kinh Khổ uẩn (Cùladukkhakkhanda sutta)