B C

Bát chánh đạo

 

 

 

Tài liệu tham khảo

  1. Minh Châu-Thiên Ân – Chơn Trí – Đức Tâm, Phật pháp. Thành hội Phật giáo Tp Hồ Chí Minh. Nxb TP. Hồ Chí Minh, 1997.
  2. Thích Chơn Thiện, Phật học khái luận. Nxb TP. Hồ Chí Minh,1999.
  3. H.T.Thích Thiện hoa, Phật học phổ thông, Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí minh ấn hành, quyển I_II_III. 1992.
  4. Thích Nhất hạnhTrái tim của Bụt, NXB. Lá bối, California, USA.1997.
  5. Narada Thera, Phạm Kim Khánh dịch, Đức Phật và Phật pháp, Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh, 1993.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.