Giá trị của lời dạy Phật Gotama

— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn ! Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn ! Bạch Thế Tôn,

  1. như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống,
  2. phơi bày ra những gì bị che kín,
  3. chỉ đường cho những người đi lạc hướng,
  4. đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc.

Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Thế Tôn cho con được xuất gia với Thế Tôn, mong cho con thọ đại giới.

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập II – 57. Kinh Hạnh con chó (Kukkuravatika sutta)