Giới hạnh và trí tuệ được xem là tối thắng (Quan trọng)

Tôn giả Gotama,

  1. trí tuệ được giới hạnh làm cho thanh tịnh,
  2. giới hạnh được trí tuệ làm cho thanh tịnh.
  3. chỗ nào có giới hạnh, chỗ ấy có trí tuệ;
  4. chỗ nào có trí tuệ, chỗ ấy có giới hạnh;
  5. người có giới hạnh nhất định có trí tuệ;
  6. người có trí tuệ nhất định có giới hạnh.

Giới hạnh và trí tuệ được xem là tối thắng ở trên đời.

Tôn giả Gotama, cũng như lấy bàn tay rửa bàn tay, lấy bàn chân để rửa bàn chân; cũng vậy, Tôn giả Gotama, trí tuệ được giới hạnh làm cho thanh tịnh, giới hạnh được trí tuệ làm cho thanh tịnh. Chỗ nào có giới hạnh, chỗ ấy có trí tuệ; chỗ nào có trí tuệ, chỗ ấy có giới hạnh. Người có giới hạnh nhất định có trí tuệ; người có trí tuệ nhất định có giới hạnh. Giới hạnh và trí tuệ được xem là tối thắng ở trên đời.

Xem chi tiết:

Kinh Trường Bộ – Tập I – 04. Kinh Chủng Ðức (Sonadanda Sutta)