Làm người nên chú ý

  1. Cung kính những ai đáng cung kính,
  2. Tôn trọng những ai đáng tôn trọng,
  3. Lễ bái những ai đáng lễ bái,
  4. Cúng dường những ai đáng cúng dường.

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập III – 108. Kinh Gopaka Moggallàna (Gopakamoggallàna sutta)