Lí do Phật thuyết pháp

“Với từ tâm, vì lợi tha và do lòng từ, Thế Tôn thuyết pháp”.

Xem chi tiết:

https://buocdauhocphat.com/kinh-trung-bo-tap-iii-103-kinh-nghi-nhu-the-nao-kinti-sutta