Lời mô tả chân thật về Phật Gotama

“Một vị hữu tình không bị si chi phối, đã sanh ra ở đời vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người”.

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập I – 12. Ðại kinh Sư tử hống (Mahàsìhanàda sutta)