Mục đích của người thầy dạy học trò

Bậc Ðạo sư thuyết pháp cho các đệ tử, vì lòng từ mẫn, vì lo cho hạnh phúc của họ, vì thương tưởng họ, nói rằng: “Ðây là hạnh phúc cho các Ông, đây là an lạc cho các Ông”.

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập III – 137. Kinh Phân biệt sáu xứ (Salàyatanavibhanga sutta) (Quan trọng)