Người gặp Phật nhưng không giác ngộ do nghiệp dày

  1. Rồi Bharandu, người Kàlàmà suy nghĩ như sau: “Trước mặt họ Thích Mahànàma có thế lực lớn này, ta bị Sa-môn Gotama nói trái ngược cho đến lần thứ ba. Vậy ta hãy rời khỏi Kapilavatthu”.

Rồi Bharandu người Kàlàmà đi ra khỏi Kapilavatthu, một sự ra đi khỏi Kapilavatthu, không bao giờ có trở lại nữa.

Xem chi tiết:

  1. Bharandu

Kinh Tăng Chi Bộ – Chương III – Ba Pháp – XIII. Phẩm Kusinàra