Người tham bố thì có công đức hay không?

— Này Aggivessana, sẽ có (công đức) cho những người bố thí, đối với người đáng được cúng dường như Ông, dầu Ông không phải là không có tham, không phải là không có sân, không phải là không có si; sẽ có (công đức) cho Ông, này Aggivessana, đối với người đáng được cúng dường như Ta, và Ta là người không có tham, không có sân, không có si.

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập I – 35. Tiểu kinh Saccaka (Cùlasaccaka sutta)