Những điều mà người tại gia và xuất gia cần phải biết và thực hành (Quan trọng)

  1. Có sáu nội xứ cần phải biết.
  2. Có sáu ngoại xứ cần phải biết.
  3. Có sáu thức thân cần phải biết.
  4. Có sáu xúc thân cần phải biết.
  5. Có mười tám ý hành cần phải biết.
  6. Có ba mươi sáu loại hữu tình cần phải biết.

Tại đây, do y cứ cái này, đoạn tận cái này, có ba niệm xứ mà một bậc Thánh phải thực hành, và có thực hành (niệm xứ) ấy, bậc Thánh mới xứng là bậc Ðạo sư diễn giảng đồ chúng. Trong các bậc Huấn luyện sư, vị ấy được gọi là bậc Vô thượng Ðiều ngự sư, điều phục các hạng người đáng được điều phục. Ðây là tổng thuyết về phân biệt sáu xứ.

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập III – 137. Kinh Phân biệt sáu xứ (Salàyatanavibhanga sutta) (Quan trọng)