Phật Gotama dạy phương pháp học hiệu quả nhất (Quan trọng)

Này các Tỷ-kheo, Ta không nói rằng trí tuệ được hoàn thành lập tức. Nhưng này các Tỷ-kheo, trí tuệ được hoàn thành nhờ học từ từ, hành từ từ, thực tập từ từ.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là trí tuệ được hoàn thành nhờ học từ từ, hành từ từ, thực tập từ từ?

 1. Ở đây, này các Tỷ-kheo, một vị có lòng tin đi đến gần;
 2. Sau khi đến gần, vị ấy tỏ sự kính lễ;
 3. Sau khi tỏ sự kính lễ, vị ấy lóng tai;
 4. Sau khi lóng tai, vị ấy nghe pháp;
 5. Sau khi nghe pháp, vị ấy thọ trì pháp;
 6. Sau khi thọ trì, vị ấy suy tư ý nghĩa các pháp được thọ trì;
 7. Sau khi suy tư ý nghĩa, các pháp được chấp thuận;
 8. Sau khi các pháp được chấp thuận, ước muốn sanh khởi;
 9. Sau khi ước muốn sanh khởi, vị ấy nỗ lực;
 10. Sau khi nỗ lực, vị ấy cân nhắc;
 11. Sau khi cân nhắc, vị ấy tinh cần.
 12. Do tinh cần, vị ấy tự thân chứng được sự thật tối thượng, và với trí tuệ thể nhập sự thật ấy, vị ấy thấy.

Nhưng này các Tỷ-kheo, nếu không có lòng tin ấy, thời này các Tỷ-kheo, không có sự đến gần ấy, thời này các Tỷ-kheo, không có tỏ sự kính lễ ấy, thời này các Tỷ-kheo, không có sự lóng tai ấy, thời này các Tỷ-kheo, không có sự nghe pháp ấy, thời này Tỷ-kheo, không có sự thọ trì pháp ấy, thời này các Tỷ-kheo, không có sự suy tư ý nghĩa ấy, thời này các Tỷ-kheo, không có sự chấp thuận pháp ấy, thời này các Tỷ-kheo, không có sự ước muốn ấy, thời này các Tỷ-kheo, không có sự nỗ lực ấy, thời này các Tỷ-kheo, không có sự cân nhắc ấy, thời này các Tỷ-kheo không có sự tinh cần ấy. Này các Tỷ kheo, ở đây, các Ông đã đi vào phi đạo. Này các Tỷ-kheo, ở đây, các Ông đã đi vào tà đạo. Thật là quá xa, này các Tỷ-kheo, các kẻ ngu này đã đi ra ngoài Pháp và Luật này.

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập II – 70. Kinh Kìtàgiri (Kìtàgiri sutta)