Phật Gotama tán thán 3 pháp uẩn

Này thanh niên Bà-la-môn, Thế Tôn tán thán ba pháp uẩn và Ngài đã khích lệ, khuyến đạo, y chỉ mọi người theo những pháp ấy. Ba pháp ấy là gì? Chính là:

  1. Thánh giới uẩn,
  2. Thánh định uẩn,
  3. Thánh tuệ uẩn.

Thế Tôn tán thán ba pháp uẩn ấy. Ngài đã khích lệ, khuyến đạo, y chỉ mọi người theo những pháp ấy.

Xem chi tiết:

Kinh Trường Bộ – Tập I – 10. Kinh Subha (Tu-bà) (Subha sutta)