Phương pháp ước nguyện thành hiện thực

— Thưa Vương tử, tôi không tận mặt Thế Tôn được nghe như vậy, được ghi nhớ như vậy. Và sự việc này xảy ra, Thế Tôn có giải thích như sau:

  1. “Nếu có ước nguyện, hành Phạm hạnh không chánh đáng (ayoni so), thời không đạt được quả vị;
  2. nếu không có ước nguyện, hành Phạm hạnh không chánh đáng, thời không đạt được quả vị;
  3. nếu có và không có ước nguyện, hành Phạm hạnh không chánh đáng, thời không đạt được quả vị;
  4. nếu không có và không không có ước nguyện, hành Phạm hạnh không chánh đáng, thời không đạt được quả vị.
  5. Còn nếu có ước nguyện, hành Phạm hạnh một cách chánh đáng, thời đạt được quả vị;
  6. nếu không có ước nguyện, hành Phạm hạnh một cách chánh đáng, thời đạt được quả vị;
  7. nếu có và không có ước nguyện, hành Phạm hạnh một cách chánh đáng, thời đạt được quả vị;
  8. nếu không có và không không có ước nguyện, hành Phạm hạnh một cách chánh đáng, thời đạt được quả vị”.

Thưa Vương tử, tôi không tận mặt Thế Tôn được nghe như vậy, được ghi nhớ như vậy. Sự việc xảy ra, Thế Tôn có giải thích như vậy.

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập III – 126. Kinh Phù-di (Bhùmija sutta)