Quy trình thay đổi tâm

Lúc bấy giờ Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phất) đứng sau lưng Thế Tôn và đang quạt Thế Tôn. Rồi Tôn giả Sariputta suy nghĩ như sau: “Thế Tôn đã thuyết cho chúng ta sự đoạn trừ các pháp ấy nhờ thắng trí. Thiện Thệ đã thuyết cho chúng ta sự tự bỏ các pháp ấy nhờ thắng trí”. Khi Tôn giả Sariputta suy nghĩ như vậy, tâm (của Tôn giả) được giải thoát các lậu hoặc, không còn chấp thủ.

Còn đối với du sĩ ngoại đạo Dighanakha, pháp nhãn ly trần, vô cấu được khởi lên: “Phàm pháp gì được khởi lên, tất cả pháp ấy được đoạn diệt”. Rồi du sĩ ngoại đạo Dighanakha

  1. thấy pháp,
  2. chứng pháp,
  3. ngộ pháp,
  4. thể nhập vào pháp,
  5. nghi ngờ tiêu trừ,
  6. do dự diệt tận,
  7. chứng được tự tín,
  8. không y cứ nơi người khác đối với đạo pháp của đức Bổn sư.

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập II – 74. Kinh Trường Trảo (Dìghanakha sutta)