Sự khẳng định về lời dạy cốt lõi của Như Lai

22) — Lành thay, lành thay! Này Anuràdha. Trước đây và hiện nay, này Anuràdha, Ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ.

Xem chi tiết:

Kinh Tương Ưng – Tập IV – Thiên Sáu Xứ – Chương X – Tương Ưng Không Thuyết