Sự tán thán về lời dạy của Như Lai

35) — Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Vì rằng giữa Ðạo sư với nữ đệ tử, ý nghĩa với ý nghĩa, văn ngôn với văn ngôn có sự tương đồng, có sự tương hòa, không có sự mâu thuẫn, tức là tối thượng văn cú.

Xem chi tiết:

Kinh Tương Ưng – Tập IV – Thiên Sáu Xứ – Chương X – Tương Ưng Không Thuyết