Tánh con người sai biệt nhau

Nhưng Ta nhận thấy ở đây là tánh con người sai biệt nhau.

” Này Seniya, ai trước kia là ngoại đạo nay muốn xuất gia, muốn thọ đại giới trong Pháp và Luật này phải sống bốn tháng biệt trú. Sau khi sống bốn tháng biệt trú, chúng Tăng nếu đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới để thành vị Tỷ-kheo. Nhưng Ta nhận thấy ở đây là tánh con người sai biệt nhau.”

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập II – 57. Kinh Hạnh con chó (Kukkuravatika sutta)