Thần thông có thể làm điều khác thường

Này Thanh niên Bà-la-môn, không có sự kiện, không có trường hợp có thể đốt lửa mà không nhờ cỏ và củi khô, trừ phi dùng thần thông.

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập II – 99. Kinh Subha (Subha sutta)