10 điều thường liên hệ đến thân

(IX) (49) Trú Thân

  1. – Này các Tỷ-kheo, mười pháp này liên hệ đến thân. Thế nào là mười?
  2. Lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, chế ngự thân, chế ngự lời, chế ngự mạng sống, tái sanh, hữu hành.

Này các Tỷ-kheo, có mười pháp này liên hệ đến thân.

Xem chi tiết:

Kinh Tăng Chi Bộ – Chương X – Mười Pháp – V. Phẩm Mắng Nhiếc