10 pháp để 1 tu sĩ đáng được cung kính cúng dường

Cũng vậy, này Bhaddali, một Tỷ-kheo thành tựu được mười pháp trở thành đáng được kính trọng, đáng được tôn kính, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Thế nào là mười? Ở đây, này Bhaddali, Tỷ-kheo:

  1. thành tựu vô học chánh tri kiến,
  2. thành tựu vô học chánh tư duy,
  3. thành tựu vô học chánh ngữ,
  4. thành tựu vô học chánh nghiệp,
  5. thành tựu vô học chánh mạng,
  6. thành tựu vô học chánh tinh tấn,
  7. thành tựu vô học chánh niệm,
  8. thành tựu vô học chánh định,
  9. thành tựu vô học chánh trí,
  10. thành tựu vô học chánh giải thoát.

Này Bhaddali, Tỷ-kheo thành tựu mười pháp này trở thành đáng được kính trọng, đáng được tôn kính, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời.

 

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập II – 65. Kinh Bhaddàli (Bhaddàli sutta)