10 pháp quan trọng cần tìm hiểu và thực tập

Tôi nói Thập thượng pháp,
Pháp đưa đến Niết-bàn,
Diệt trừ mọi khổ đau,
Giải thoát mọi triền phược.

***

(Chi tiết có 100 pháp cần nghiên cứu kỹ)

“Như vậy một trăm pháp này là chơn, thực, như thị, không phải không như thị, không phải sai khác được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng chánh giác.”

Xem chi tiết tại Tụng Phẩm I của

Kinh Trường Bộ – Tập II – 34. Kinh Thập thượng (Dasuttara sutta)